نمایشگاه

سرور گرامی،
بدین وسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید تا درتاریخ۱۰ لغایت۱۳خردادماه۹۵از مجموعه محصولات داخلی و خارجی شرکت توسعه بازار دماونددر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن B38 غرفه ۲۲/۲-۲۳/۲بازدید به عمل آورید.حضور صمیمانه جنابعالی موجب پیشرفت روزافزون این مجموعه خواهد بود.
ساعات بازدید:۱۰صبح الی ۱۸بعدازظهر
مکان:بزرگراه شهید دکترچمران.محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران